عکسهای قدیمی هنرمندان

 

بهروز وثوق و سعیدراد

بهروز وثوق،ناصرملکمطیعی ،محمدعلی فردین وآذر شیوا

 

نیکوخردمند

 

لیلا فروهر وبهروز وثوق

 

رضابیک ایمانوردی و بهروز وثوق

 

ناصر ملک مطیعی و بهروز وثوق

 

منوچهروثوقی وفردین

 

فردین و ملک مطیعی

 

ملک مطیعی و سعیدراد

 

منوچهروثوق و ایرج قادری

 

داریوش وبهروز وثوق

 

 

ایرج قادری

 

فرامرز قریبیان

 

ملک مطیعی

 

 

 

رضا شفیعی جم زمان دبیرستان

اکبر عبدی

 

 

 

 

شبنم قلی خانی

 

 

 

 

گوگوش

 

 

 

 

عزت اله انتظامی

 

آکبرعبدی